LATINSKÉ VÝROKYAD DISCENDUM QUOD, OPUS EST NULLA MIHI AETAS SERA VIDERI POTES
K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.

AD PRIMUM ARBOR NON CORRUIT ICTUM
Strom neklesá na první úder.

AEQUAT OMNES CINIS, IMPARES NASCIMUR, PAPERS MORIMUR
Všechny srovnává smrt, nerovni se rodíme, rovni umíráme.

AGE EAMUS, AMICI, QUO NOS FATA ROCANT
Nuže přátelé, jděme, kam osud nás volá.

AMICITIA, AUAE DESINERE POTUIT, NUMQUAM VERA FUIT
Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím.

AMICITIA VERA IN CALAMITATE AGNOSCITUR
Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství.

AMICI VITIA SI FERAS, FACIAS TUA
Sneseš.li chyby přítele, přisvoj si je.

AMICUM IN SECRETO MONE, PALAM LAUDA
V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

AMOR UT LACRIMA: OCULIS ORITUR, IN PECTUS CADIT
Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká.

AUT BIBAT AUT A BEAT
Ať pije, nebo ať odejde.

ARARUS NISI AUM MOITUR, NIHIL RECTE FACIT
Smrt lakomce je jeho první dobročiní.

AB ILLO FRIGET
Jde z něho mráz

AB IMO PECTORE
Z hloubi srdce, z celého srdce, upřímně

AB IPSO LARE INCIPE
Začni u vlastního krbu

AB ORBE CONDITO
Od stvoření světa

A TERRA IN CAELUM
Od země k nebi

ABI IN PACE
Odejdi v pokoji

ABSTRAHE LIGNA FOCO, SI VIS EXTINGUERE FLAMEN
Odstraň z ohniště dřevo, chceš-li uhasit oheň

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT
Propast vyvolává propast

ACCIDIT IN PUNCTO, QUOD NON SPERATUR IN ANNIS
V okamžiku se stane to, v co nedoufáš léta

ACCIPERE PRAESTAT QUAM FACERE INIURIAM
Je lepší bezpráví trpět než páchat

ACCIPERE HUMANUM EST, INOPI DONARE DEORUM
Přijímat dary je lidské, dávat chudým je božské

ACTUM NE AGAS
Nedělej věc už odbytou

AD CALAMITATEM QUILIBET RUMOR VALET
I sebemenší pověst stačí k pohromě

AD CONSUMATIONEM SAECULI
( Až ) do skonání věků

AD DISCENDUM, NON AD DOCENDUM
K tomu, abychom se učili, ne abychom poučovali

AD DISCENDUM QUOD OPUS EST NULLA MIHI AETAS SERA VIDERI POTEST
K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní

AD FLENTEM FLENS NUMQUAM BENE VENIET CONSOLATOR
Plačícímu člověku nepřijde nikdy vhod utěšitel, který sám pláče

AD PAENITENDUM PROPERAT, CITO QUI IUDICAT
Kdo rychle soudí, spěchá, aby litoval

AD SE IPSUM
K sobě samému

AD SUPEROS
K bohům, k nebešťanům, na nebesa

AD VITAM AETERNAM
Pro život věčný

ADDISCUNT IUVENES, QUOD CECINERE SENES
Mladí se přiučují tomu, co zpívali staří

AD TE, DOMINE, LEVAVI ANIMAM MEAM
K Tobě Hospodine, pozdvihl jsem duši svou

AEQUALITAS NON PARIT BELIUM
Rovnost neplodí války

AEQUAM MEMENTO REBUS IN ARDUIS SERVARE MENTEM
Hleď si klidnou mysl zachovat i v dobách zlých

AEQUAT CAUSA EFFECTUM
Příčina se rovná důsledku

AEQUAT OMNES CINIS, IMPARES NESCIMUR PARES MORIMUR
Všechny srovnává smrt. Nerovni se rodíme, rovni umíráme

AEQUO ANIMO
S klidnou myslí, vyrovnaně, bez efektů

AEQUUM ET BONUM
Spravedlivé je dobré

AEQUUM IUS EST NON QUO OMNES USI SUNT SED QUOD OMNIBUS LATUM EST
Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny

AGE EAMUS, AMICI, QUO NOS FATA VOCANT
Nuže, přátelé, jděme, kam osud nás volá

ALEA IACTA EST
Kostky jsou vrženy

ALIORUM EXEMPLA COMMONENT
Příklady jiných ( lidí ) varují

ALTA CADUNT ODIIS, PARVA EXTOLLUNTUR AMORE
Láska pozvedá nízké, nenávistí se vysoké hroutí

ALTERI VIVAS OPORTET, SI VIS TIBI VIVERE
Musíš žít pro druhé, chceš-li žít pro sebe

AMANTI NIHIL DIFFICILE
Pro milující není nic obtížné

AMICE, AD QUOD VENISTI
Příteli, proč jsi přišel

AMICUS ANIMAE DIMIDIUM
Přítel – polovina duše

AMOR UT LACRIMA: OCULIS ORITUR, IN PECTUS CADIT
Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká

AN DIVES, OMNES QUAERIMUS, NEMO, AN BONUS
Všichni se ptáme, zda je člověk bohatý, nikdy se neptá, zda je dobrý

ARCUM INTENTIO FRANGIT, ANIMUM REMISSIO
Napětí láme luk, ochablost ducha

ARS EST CELARE ARTEM
Umění je skrývat umění

AUDACES COGIMUT ESSE METU
K odvaze nutí mě strach

AUDI, VIDE, TACE, SI VIS VIVERE CUM PACE
Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu

AVE, IMPERATOR, MORITURITE SALUTANT
Buď zdráv císaři, jdoucí na smrt Tě zdraví.BEATA SOTITUDO
Blažená samota

BEATUS ILLE, QUI PROCUL NEGOTIIS
Jak blažen je ten, kdo všeho shonu vzdálen je.

BEATUS NON EST, QUI HABET, QUAE CUPIT, SEDQUI NON CUPIT, QUAE NON HABET
Blažený není ten, kdo má po čem touží, ale ten, kdo netouží potom, co nemá.

BEATA EST VITA CONVENIENS NATURAE SUAE
Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností

BELLA RES EST MORI SUA MORTE
Je krásné zemřít vlastní smrtí

BENE AMBULA
Jdi v dobrém, šťastnou cestu

BENEFICIUM DARE EST DEUM IMITARI
Prokazovat dobro znamená napodobovat boha

BENE PHILOSOPHATUR, QUI DISCIT BENE MORI
Dobrým filozofem je ten, kdo se učí dobře zemřít

BENE QUI LATUIT, BENE VIXIT
Blaženě žil, kdo v skrytu prožíval život

BENE VIXIT IS, QUI POTUIT, CUM VOLUIT MORI
Dobře žil ten, kdo mohl zemřít, když sám chtěl

BIS DAT, QUI CITO DAT
Dvakrát dává, kdo rychle dává.

BIS VINCIT, QUI SE VINCIT IN VICTORIA
Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže

BONA CAUSA NULLUM IUDICEM VEREBITUR
Věc poctivá ze soudce strach mít nebude

BONAE MENTIS SOROR EST PAUPERTAS
Sestrou poctivé mysli je chudoba

BONA FIDE
Poctivě, čestně, s čistým svědomím, v dobré víře, bez postraních úmyslů

BONIS QUOD BENE FIT, HAUD PERIT
Nepřichází nazmar dobré, jež se děje poctivým

BONUM AD VIRUM CITO MORITUR IRACUNDIA
Dobří lidé hněv svůj dlouho neživý

BONUS VIR SEMPER TIRO
Dobrák je stále prosťáčekCAELUM ET TERRA TRANSIBUNT, VERBA AUTEM MEA NON PRAETERIBUNT
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou

CAESARIBUS CENSUM SOLVITE, VOTA DEO
Císařům splácej daně, bohu sliby

CALAMITAS VIRTUTIS OCCASIO EST
Neštěstí je příležitostí pro statečnost

CALAMITOSUS EST ANIMUS FUTURI ANXIUS
Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost

CANTABIT VACUUS CORAM LATRONE VIATOR
Poutník bez groše lupiči tváří v tvář se bude smát

CARMINA MORTE CARENT
Básním je vzdálena smrt

CEDENDO VICTOR ABIBIS
Ustup a s vítězstvím půjdeš

CESSANTE CAUSA, CESSAT EFFECTUS
Ustává-li příčina, ustává i důsledek

COGITO, ERGO SUM
Myslím, tedy jsem.

CONIUNCTIO ANIMI MAXIMA EST COGNATIO
Soulad ducha je příbuzenstvím největším

CONQUERI FORTUNAM ADVERSAM, NON LAMENTARI DECET
Sluší se stýskat si na osud, ne nad ním plakat

CONSCIA MENS RECTI FAMAE MENDACIA
Mysl znalá pravdy se směje pověstem lživým

CONSUMMATUM EST
Dokonáno jest

CRAS AMET, QUI NUMQUAM AMAVIT, QUIQUE AMAVIT, CRAS AMET
Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje

CRASTINA SIT NESCIS QUID PARITURA DIES
Nevíš, co přinese zítřejší den

CRESCIT IN ADVERSIS VIRTUS
V potížích statečnost roste

CUIVIS DOLORI REMEDIUM EST PATIENTIA
Každou bolest jenom trpělivost vyléčí

CUM CAPUT AEGROTAT, CORPUS SIMUL OMNE LABORAT
Když hlava stůně, celé tělo trpí

CUM DEO
S Bohem

CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM
Žiješ-li poctivě, nedbej na řeči zlovolných lidí

CUM SPIRITU SANCTO
S duchem svatým

CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS
Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život

CURRICULUM VITAE
Běh životaDATE ET DABITUR VOBIS
Dejte a bude vám dáno

DE DUOBUS MALIS MINUSELIGE
Ze dvou zel vol menší.

DUM SPIRO, SPERO
Dokud dýchám, doufám.

DO, UT DES
Dávám, abys dal.

DE OMNIBUS DUBITANDUM EST
O všem se má pochybovat.

DEI GRATIA
Z milosti boží

DEO GRATIAS
Bohu díky

DEO IUVANTE
S pomocí boží

DESTRUAM ET AEDIFICABO
Zbořím a vystavím

DEUS AVERTAT
Kéž to bůh nedopustí

DEUS IN NOBIS
Bůh v nás

DEUS IUDICAT, CUM NEMO ACCUSAT
Bůh je soudcem, když nikdo nežaluje

DEUS VULT
Bůh tak chce

DICTUM SAPIENTI SAT EST
Chytrému postačí slovíčko.

DIFFICILE EST DOLORI CONVENIRE CUM PATIENTIA
Je těžké bolest mít a trpělivý být

DEFFICILE EST TRISTI FINGERE MENTE IOCUM
Těžké je vymýšlet žert, v duši když sídlí ti žal

DILIGERE PARENTES PRIMA NATURAE LEX EST
Milovat rodiče je prvním zákonem přírody

DILIGES PROXIMUM TAMQUAM SE IPSUM
Miluj bližního svého jako sebe samého

DISCAS OPORTET, QUAMDIU EST , QUOD NESCIAS
Tak dlouho se uč, dokud trvá neznalost

DISCITE, QUAM PARVO LICEAT PRODUCERE VITAM # ET QUANTUM NATURA PETAT
Tomu se učte, že za malý peníz lze zůstat naživu # málo je příroda žádá

DIVES, QUI SAPIENS EST
Bohatý je, kdo je moudrý

DIVITIAE APUD SAPIENTEM IN SERVITUTE, APUS STULTUM IN IMPERIO
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne

DIVITIAE PARIUNT CURAS
Bohatství plodí starosti

DIXI
Domluvil jsem, řekl jsem své, skončil jsem

DOMINUS VITAE NECISQUE
Pán nad životem a smrtí

DOMITRIX OMNIUM PATIENTIA
Trpělivostí se zmůže všechno

DONA PRAESENTIS CAPE LAETUS HORAE # LINQUE SEVERA
S radostí ber, co přítomná chvíle dává # vážné pusť z hlavy

DONES ERIS FELIX MULTOS NUMERABIS AMICOS, TEMPORA SI FUERINT NUBILA, SOLUS ERIS
Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho # smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám

DUM FATA SINUNT VIVITE LAETI
Dokud dovolí osud, v radosti žijte

DUM SPIRO, SPERO
Dokud dýchám, doufám

DUM VIVIS, SPERARE DECET
Dokud žiješ, sluší se doufat

DUM VIVIMUS, VIVAMUS
Dokud žijeme, užívejme života.

DUM VIVIMUS, VIVAMUS
Dokud žijeme, žijme na plnoECCE AGNUS DEI, QUI TOLLIT PECCATA MUNDI
Ejhle, beránek boží, který snímá hříchy světa

ECCE HOMO
Ejhle, člověk

EFFUGIT TE NIHIL
Nic ti neujde, myslíš na všechno

EGO SUM, NOLITE TIMERE
Já jsem to, nebojte se

EGO SUM, QUI SUM
Jsem, jaký jsem

EPISTULA NON ERUBESCIT
Dopis se nečervená.

ERITIS SICUT DEUS, SCIENTES BONUM ET MALUM
Budete jako Bůh, znajíce dobré a zlé

ERRANT, QUI SPERANT SE SIBI SUFFICERE
Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami

ERRARE HUMANUM EST
Mýliti se je lidské

ESSE OPORTET UT VIVAS, NON VIVERE UT EDAS
Je třeba jíst, abys žil, ne žít, abys jedl

EST PROFECTO ANIMI MEDICINA PHILOSOPHIA
Filozofie je zajisté lékem pro duši

ET LIBERA NOS A MALO
A zbav nás všeho zlého

ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS
A světlo věčné ať jim svítí

ET NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM
A neuveď nás v pokušení

ET NUNC ET SEMPER IN SAECULA SAECULORUM
I nyní a pro vždy až na věky věků

ET SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCABILE VERBUM
Vyřčené slovo již letí a nelze jej přivolat zpět

EX ANIMO
Z duše, upřímně, ze srdce

EX PARVIS SAEPE MAGNARUM MOMENTA RERUM PENDENT
Na malých věcech závisí často osud velkých událostí

EXEMPLUM DEI QUISQUE EST IN IMAGINE PARVA
Každý člověk je v malém obrazem bohaFABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE
Každý je tvůrcem svého osudu

FACILIUS EST CAMELUM PER FORAMEN ACUS TRANSIRE, QUAM DIVITEM INTRARE IN REGNUM DEI
Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli boháč vstoupí do království božího

FACIT EXPERIENTIA CAUTOS
Zkušenost dělá lidi opatrnými

FACIT GRADUM FORTUNA, QUEM NEMO VIDET
Jde osud krokem, které nikdo nevidí

FAC TUA, QUAE TUA SUNT, CETERA LINQUE DEO
Ze sebe udělej, co udělat můžeš, ostatní přenech bohu

FACTUM EST FACTUM
Co se stalo, stalo se

FATA VIAM INVENIENT
Osud si cestu najde

FELIX, QUI QUOD AMAT, DEFENDERE FORTITER AUDET
Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit

FERAS, NON CULPES, QUOD MUTARI NON POTEST
Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes

FESTINA LENTE
Pospíchej pomalu

FIAT LUX
Budiž světlo

FIAT VOLUNTAS TUA
Staň se vůle Tvá

FIDES TUA TE SALVAM FECIT
Víra tvá tě uzdravila

FIT CUM LAETITIA PULCHRIOR OMNIS HOMO
Každý člověk se stává hezčím, když má radost

FUGERE LICET MORTEM, SED NON EFFUGERE
Je možné se vyhýbat smrti, ale ne se jí vyhnoutGAUDE SORTE TUA
S radostí přijmi svůj osud

GAUDIUM MAGNUM NUNTIO VOBIS
Zvěstuji vám velikou radost

GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI SED SAEPE CANENDO, # SIC HOMO FIT DOCTUS NON VI SED SAEPE STUDENDO
Kapka, padá-li stále, ne silou vyhloubí kámen, # člověk jen stálou pílí, ne naráz, se učeným staneHAEC EST HORA VESTRA ET POTESTAS TENEBRARUM
Toto je vaše hodina a moc temnot

HODIE MIHI, CRASTIBI
Dnes mně, zítra tobě.

HOMINEM TE ESSE MEMENTO
Pamatuj, že jsi ( jen ) člověk

HOMINIBUS PRODESSE NATURA IUBET; UBICUMQUE HOMO EST, IBI BENEFICIO EST LOCUS
Příroda nám přikazuje lidem prospívat; kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek

HOMO HOMINI DEUS EST ( SI SUUM OFFICIUM SCIAT )
Člověk je člověku bohem ( pokud zná svou povinnost )

HOMO SUM, HUMANI NIL A ME ALIENUM PUTO
Jsem člověk a nic lidského mi není cizí.

HONESTA RES EST LAETA PAUPERTAS
Veselá bída je pěkná věc

HONORES MUTANT MORES
Pocty mění mravy.IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM ( I.N.R.I. )
Ježíš Nazaretský, král židovský

IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIHIL SIBI
Druhým odpouštěj mnoho, sobě nic

IMMORTALIS DEI AUSPICIO
Pod ochranou nesmrtelného Boha

IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST
Největší moc je moc nad sebou samým

IN VINO VERITAS
Ve víně je pravda

INDICAT ARTIFICEM RES OPEERATA SUUM
Dílo prozradí svého mistra

INFELIX, NULLI CUIUS SAPIENTIA PRODEST
Nešťastný ( má být ) ten, jehož moudrost nikomu neprospěje

INOPEM ME COPIA FECIT
Bohatství mě učinilo chudým

INTELLIGO, UT CREDAM
Snažím se pochopit, abych věřil

INTERPONE TUIS INTERDUM GAUDIA CURIS UT POSSIS ANIMO QUEMVIS SUFFERRE LABOREM
Se svými starostmi občas i radost a veselí střídej, abys měl dosti sil a snesl kdejakou svízel

IN VINO VERITAS, ON AQUA SANITAS
Ve víně je pravda, ve vodě zdraví.

IN MEDIAS RES
Doprostřed událostí – k jádru věci.

IRACUNDIAM QUI VINCIT, HOSTEM SUPERAT MAXIMUM
Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv

ISTA DEI VOX EST, DEUS EST IN PECTORE NOSTRO
Toto je boží hlas, já vím, že bůh je v mé hrudi

ITA EST
Tak jest

I TEGO ARCANA DEI
Já ukrývám tajemství Boží

IURIS NATURA EST FONS
Zdrojem práva je příroda

IUSTITIA MELIOR FORTITUDINE
Spravedlnost je lepší než statečnost

IUSTUS UT PALMA FLOREBIT
Spravedlivý jako palma vzkveteLABOR OMNIA VINCIT
Práce vše zmůže.

LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER
Spokojen se svým osudem, budeš žít šťastně

LENTI SED CERTI VINDICES DI
Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě

LEVE FIT, QUOD BENE FERTUR ONUS
Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým

LIBERA NOS, DOMINE
Vysvoboď nás, Pane

LIBERTAS FULVO PRETIOSIOR AURO
Svoboda je cennější než žlutavé zlato

LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT
Knihy jsou němí učitelé

LICEAT MODO VIVERE
Jen když je dovoleno žít

LITTERA SCRIPTA MANET
Napsané písmeno zůstává.

LUX IN TENEBRIS
Světlo v temnotáchMAGNA EST VERITAS ET PRAEVALET
Pravda je mocná a vítězí

MAGNUM SCINTILLA PARAT IGNEM SAEPE PUSILLA
Často jen z maličké jiskry se rozroste veliký oheň

MEDICUS CURAT, NATURA SANAT
Lékař léčí, příroda uzdravuje

MEMENTO, HOMO, QUIA PULVIS ES ST IN PULVEREM REVERTERIS
Pomni, člověče, že prach si a v prach se obrátíš.

MEMENTO MORI
Pamatuj na smrt.

MENS AGITAT MOLEM
Duch hýbá ( vládne ) hmotou

MENS SANA IN CORPORE SANO
Ve zdravém těle zdraví duch.

MISERERE ( NOSTRI )
Smiluj se ( nad námi )NEC SCIRE FAS EST OMNIA
Není dovoleno znát vše

NEMO LIBER EST, QUI CORPORI SERVIT
Kdo slouží svému tělu, není svobodný

NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM
Neuveď nás v pokušení

NIHIL EST TOTO, QUID PERSTET IN ORBE # CUNCTA FLUUNT
Nic nemá trvání na tomto světě vše plyne dál

NIHIL EST VERITATIS LUCE DULCIUS
Nic nezáří jasněji než světlo pravdy

NIL VOLENTI DIFFICILE
Nic není obtížné pro toho, kdo chce ( kdo má pevnou vůli )

NOLI TANGERE CIRCULOS MEOS
Nedotýkej se mých kruhů.

NOLITE FLERE, NON EST MORTUA, SED DORMIT
Neplačte, nezemřela, ale spí

NOMEN OMEN
Jméno – znamení.

NONDUM OMNIUM DIERUM SOL OCCIDIT
Ještě nezačalo slunce všech dnů

NON COERCERI MAXIMO CONTINEIRI MINIMO, DIVINUM EST
Nebýt omezován největším, při tom být obklopen nejmenším, jest božské.

NON ENIM PARANDA NOBIS SOLUM, SED FRUENDA SAPIENTIA SIT
Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat musíme ji také užívat ( uplatňovat )

NON EST LUGENDA MORS, QUAM IMMORTALITAS SEQUITUR
Smrt, po níž následuje nesmrtelnost není třeba oplakávat

NON OMNIA POSSUMUS OMNES
Nemůžeme všichni všechno.

NIHIL NOVI SUB SOLE
Nic nového pod sluncem.

NON PRAGREDI EST REGREDI
Nejít vpřed, znamená jít zpět

NON REFERT QUAM MULTOS, SED QUAM BONOS ( HABEAS LIBROS )
Nezáleží na tom, jak mnoho ( máš knih ), ale jak jsou dobré

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
Učíme se pro život, ne pro školu

NON SI MALE NUNC, ET OLIM
Jestliže nyní je zle, nebude tomu tak navždy

NON UNO ICTU QUERCUS CADIT
Pod jednou ranou dub nepadne

NOSCE TE IPSUM
Poznej sám sebe

NULLA SALUS BELLO, PACEM TE POSCIMUS OMNES
Ve válce záchrana není, my všichni tě žádáme o mír

NULLI TACUISSE NOCET, NOCET ESSE LOCUTUM
Z mlčení nevzejde škoda, z mluvení bývá však zle

NUMQUAM AIUD NATURA, ALIUD SAPIENTIA DICIT
Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost

NUMQUAM RETRORSUM
Nikdy zpět

NUNC DIMITTIS ( SERVUM TUUM, DOMINE )
Nyní propouštíš ( svého služebníka, Pane )

NUTRIMENTUM SPIRITUS
Duchovní potravaO, DIVES, DIVES, NON OMNI TEMPORE VIVES # FAC BENE, DŮM VIVIS, QUIA CRAS RAPIT OMNIA QUIVIS
Boháči bohatý uvaž, že na věky živ zůstat nemáš # dobře čiň, dokud žiješ, vždyť zítra snad o všechno přijdeš

OBEST NIHIL BIS DICI, QUOD BENE DICIS
Nikdy neškodí říci dvakrát, co říkáš správně

O, HOMO SI SCIRES, QUANTUM DOCTRINA VALERET # NUMQUAM DORMIRES, NOCTE DIEQUE STUDERES
Člověče, kdybys věděl, jak mnoho vědění zmůže # nocí i dnem by ses učil, vůbec bys nechodil spát

ODERUNT JPECCARE BONI VIRUTIS AMORE
Nenávist k hříchu mají, kdo dobří jsou, pro lásku k ctnosti

OMNE INITIUM DIFFICILE EST
Každý začátek je těžký

OMNE VERUM SIMPLEX
Vše pravdivé je jednoduché.

OMNEM CREDE DIEM TIBI DILUXISSE SUPREMUM – GRATA SUERVENIET, QUAE NON SPERABITUR HORA
Mysli si o každém dni, že se naposled rozednil tobě, hodina, ve kterou nedoufáš přijde a milá ti bude

OMNES EODEM COGIMUR
Všichni jsme hnáni tamtéž

OMNIA DEFICIUNT, ANIMUS TAMEN OMNIA VINCIT
Nic už nemám, a přece duch statečný překoná všechno

OMNIA MEA MECUM PORTO
Všechno své nesu s sebou

OMNIA MUTANTUR, NIHIL INTERIT
Všechno se mění, nic nehyne

OMNIA MORS POSCIT; LEX EST NON POENA PERIRE
Všechno si vyžádá smrt; je zákonem, ne trestem zemřít

OMNIA VINCIT AMOR ET NOS CEDAMUS AMORI
Láska vítězí nad vším, i my tedy ustupme lásce

OMNIS HABET SUA DONA DIES
Každý den má své dary

OMNI THESAURO SAPIENTIA PRAESTAT ET AURO
Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa

OPTIMUM MEDICAMENTUM QUIES EST
Nejlepším lékařem je klid

OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT
Nejlepší řečník je ten, kdo několika slovy řekne velmi mnoho

ORA ET LABORA
Modli se a pracuj

ORA PRO NOBIS
Oroduj za nás

ORANDUM EST, UT SIT MENS SANA IN CORPORE SANO
Máme si přát, aby byl ve zdravém těle zdravý duchPACIS DONUM EST OMNIBUS BONUM
Mír je dar, který prospívá všem

PALLIDA MORS AEQUO PULSAT PEDE PAUPERUM TABERNAS # REGUMQUE TURRES
Sinalá smrt ta nemění krok a stejně před chýší stane # jak u královských bran

PARVA DOMUS – MAQNA QUIES
Malý dům – velký klid

PARVA NECAT MORSU SPATIOSUM VIPERA TAURUM
Mrtev je obrovský býk jen po malém kousnutí hada

PARVUM ADDAS PARVO, MAGNUS ACERVUS ERIT
Po troškách přidávej k málu a hromádka bude velká

PATER NOSTER
Otče náš

PAUCA LOQUARIS, PLURIMA FAC
Málo mluv, hodně se čiň

PAUPERIS EXSUPERAT STULTUM SAPIENTIA REGEM
Často přemůže chudák svou moudrostí hloupého krále

PAX EST TRANQUILLA LIBERTAS
Mír, to je svoboda a klid

PAX TECUM
Pokoj tobě, mír s tebou

PAX VOBISCUM
Pokoj s vámi

PECCATUM AMICI VELUTI TUUM RECTE PUTES
Vždy za svou měj i chybu svého přítele

PER ASPERA AD ASTRA
Přes obtíže ke hvězdám

PER OMNIA SAECULA SAECULORUM
Po všechny věky věků

PERGE
Pokračuj

PERTRANSIIT BENEFACIENDO
Prošel, konaje dobré skutky

PLENA VITA EXEMPLORUM EST
Život je plný příkladů

PLUS SCIRE QUAM LOQUI SAPIENTIS EST
K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví

POTENTISSIMUS EST, QUI SE HABET IN POTESTATE
Největší moc má ten, kdo má sám sebe ve své moci

PRIMUM NON NOCERE
Především neškodit

PRODEST, QUICUMQUE OBESSE NON VULT, CUM POTEST
Prospívá každý, kdo nechce škodit, když může

PULSATE ET APERIETUR VOBIS
Tlučte a bude vám otevřeno

PULVIS ES ET IN PULVEREM REVERTERIS
Prach jsi a v prach se obrátíš

PULVIS ET UMBRA SUMMUS
Jsme prach s stínQUAERITE ET INVENIETIS
Hledejte a naleznete

QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO
Co je císařovo, císaři a co je božího, bohu

QUAE SUNT MAGNAE DIVITIAE ? NON DESIDERARE DIVITIAS
Co je velké bohatství ? Po bohatství netoužit

QUALIS REX, TALIS GREX
Jaký král, taková družina.

QUAM BENE VIVAS, REFERT, NON QUAM DIU
Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho

QUAMVIS REX NATUS FUERIS, AUDI TAMEN UT MORTALIS
Třeba ses narodil jako král, naslouchej přece jako smrtelný člověk

QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO
Čím budeš větší, tím buď skromnější

QUANTUM NOBIS NOSTRISQUE HAEC FABULA DE CHRISTO PROFUIT
Jak velice prospěl nám a našim ten příběh o Kristu

QUANTUM SCIMUS GUTTA EST, IGNORAMUS MARE
Toho, co víme , je kapka, toho, co nevíme, moře

QUA POSITUS FUERIS, IN STATIONE MANE
Kamkoli postaven budeš, v místě tom pevně si stůj

QUAS DEDERIS SOLAS, SEMPER HABEBIS OPES
Majetek, který jsi dal, jenom ten budeš vždy mít

QUEM DII DILIGUNT, ADOLESCENS MORITUR
Koho bozi milují, ten umírá mlád

QUEM MEDICAMENTA NON SANANT, NATURA SANAT
Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

QUIA INCERTUM EST, QUO LOCO TE MORS EXSPECTAT, TU EAM OMNI LOCO EXSPECTA
Protože není jisté, na kterém místě tě čeká smrt, čekej ji všude

QUI BENE LATUIT, BENE VIXIT
Kdo se dobře skryl, dobře žil

QUI DEDIT BENEFICIUM TACEAT, NARRET, QUI ACCEPIT
Kdo udělal dobrý skutek, ať mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal

QUID MULTIS OPUS EST VERBIS, UBI FACTA LOQUUNTUR
Nač je mnoha slov třeba, kde lépe promluví činy

QUIDQUID AGANT ALII, SIS MEMOR IPSE TUI
Jiní, ať činí cokoli, ty pamětliv buď vždy sám sebe

QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS
Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe

QUIDQUID LATET APPAREBIT, NIL INULTUM
Objeví se, co je skryto, nic nezůstane nepomstěno

QUID SIS, INTEREST, NON QUID HABESA
Záleží na tom, co jsi, ne na tom, co máš

QUID SIT FUTURUM CRAS, FUGE QUAERERE
Varuj se pátrat po tom, co bude zítra

QUID TIBI NOBILITAS ET CLARUM NOMEN AVORUM # SI VITIIS SERVUS FACTUS ES IPSE TUIS
Nač je ti skvělý rod a slavné jméno tvých dědů # jestliže sám ses stal otrokem vlastních, svých chyb

QUI GLADIO FERIT, GLADIO PERIT
Kdo mečem smrt nosí, toho meč skosí

QUI HABET AURES AUDIENDI, AUDIAT
Kdo má uši k slyšení, slyš

QUI METUENS, VIVET, LIBRE MIHI NON ERIT UNQUAM
Nikdy nebude svobodný pro mne, kdo ve strachu žije

QUI NIMIUS PROPERAT, SERIUS ABSOLVIT
Kdo příliš spěchá, bývá hotov později

QUI PER VIRTUTEM PERIT, NON INTERIT
Kdo statečně zhyne, nezahyne

QUI PINGIT FLOREM, NON PINGIT FLORIS ODOREM
Kdo namaluje květinu, nenamaluje její vůni

QUIS LEGEM DAT AMANTIBUS ? MAIOR LEX AMOR EST SIBI
Kdo stanoví pro zamilované nějaký zákon ? Láska je sama sobě nejvyšším zákonem

QUI SPERNIT CONSILIUM, SPERNIT AUXILIUM
Kdo pohrdá radou, pohrdá i pomocí

QUIS PLURIMUM HABET ? QUI MINIMUM CUPIT
Kdo má nejvíce ? Kdo nejméně žádá

QUISQUE FORTUNAE SUAE FABER
Každý je tvůrcem svého osudu

QUISQUIS ADES, QUI MORTE CADES, STA RESPICE, PLORA : # SUM, QUOD ERIS – MODICUM CINERIS. PRO ME, PRECOR, ORA
Kdo sem přijdeš a jsi smrtelný člověk, stůj, zahleď se, plač : # jsem, co ty budeš – trocha jen prachu. Prosím, modli se za mne

QUOT CAPITA, TOT SENSUS
Kolik hlav, tolik rozumů.

QUOD DIFFERTUR, NON AUFERTUR
Co se odloží, není ještě odstraněno

QUOD NATURA NEGAT, REDDERE NEMO POTEST
Co ti příroda nedá, to ti nikdo nemůže dát

QUOD SENTIMUS, LOQUAMUR, QUOD LOQUIMUR SENTIAMUS : CONCORDET SERMO CUM VITA
Mluvme, jak smýšlíme a mysleme si, co říkáme : ať se slova shodují s životem

QUOD SORS FERET, FEREMUS AEQUO ANIMO
Budeme snášet s vyrovnanou myslí, co přinese osud

QUONIAM NON POTEST FIERI, QUOD VIS, ID VELIS, QUOD POSSIS
Protože se nemůže stát, co chceš, chtěj co můžeš

QUO NOS FATA TRAHUNT, RETRAHUNTQUE, SEQUAMUR
Kam nás osud táhne opět a znovu, tam jděme

QUO VADIS, DOMINE
Kam kráčíš, PaneRADA DATUR LONGO PRUDENTIA TEMPORIS USU
Vzácnou moudrost dá ti hlavně zkušenost dlouhá

REBUS ANGUSTIS ANIMOSUS ATQUE # FORTIS APPARE
V tísni ukaž odvahu a sílu ducha

REBUS IN ADVERSIS ANIMUM SUBMITTERE NOLI # SPEM RETINE ! SPES UNA HOMINEM NEC MORTE RELINQUIT
Neklesej na mysli, když je ti někdy nepřízniv osud # Doufej ! Jen naděje nevzdá se muž ani ve chvíli smrti

REBUS IN ADVERSIS SAPIENTIA VERA PROBATUR
V nepřízni osudu teprve se projeví ta pravá moudrost

RECTA VIA
Přímou cestou, přímo, správně

REMTENE, VERBA SEQUENTUR
Drž se věci, slova se dostaví.

REPETITIO EST MATER STUDIORUM
Opakování je matkou učení.SAEPE LABOR SICCAT LACRIMAS ET GAUDIA FUNDIT
Práce často vysouší slzy a dodává radost

SAEPE MAGNA VIRTUS IN PUSILLO CORPORE EST
V dobrém těle bývá často velká statečnost

SALVE
Buď zdráv

SANITAS EST BONUM NON COGNITUM NISI PERDITUM
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme

SAPERE AUDE, INCIPE
Odvaž se výt moudrým, začni

SATIUS EST SERO, QUAM NUMQUAM DISCERE
Lépe je učit se pozdě než nikdy

SCIENTIA EST POTENTIA
Vědění je moc

SCIO ME NIHIL SCIRE
Vím, že nic nevím

SEMPER HOMO BONUS TIRO EST
Dobrý člověk je vždy nováčkem

SERA, TAMEN TACTIS POENA VENIT PEDIBUS
Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest

SIC ERAT IN FATIS
Tak určil osud

SIC UTERE TUO, UT ALIENO NON LAEDAS
Užívej svého tak, abys neškodil cizímu

SINE PENNIS VOLARE HAUD FACILE EST
Není snadné létat bez křídel

SI POTEST FUGERE, NE QUAERE LITEM
Můžeš-li se tomu vyhnout, nevyhledávej svár

SI RECTE VIVAS, NE CUTAS VERBAS MALORUM
Žiješ-li řádně, nestarej se o zlá slova

SIS MISER AUT FELIX, VICINOS DESERE NUMQUAM
Šťasten ať jsi, nebo v bídě, své blízké neopusť nikdy

SIS PATIENS, SI VIS ESSE SAPIENS
Buď trpělivý, chceš-li být moudrý

SIT PIGER AD POENAS PRINCEPS, AD PRAEMIA VELOX
Vládce ať nespěchá s trestem, však odměnu měl by dát rychle

SOL OMNIBUS LUCET
Slunce svítí všem

SI VINCERE IRAM NON POTEST, TE ILLA INCIPIT VINCERE
Nedokážeš-li přemoci hněv, začne on přemáhat tebe

SORS EST SUA CUIQUE FERENDA
Každý musel snášet svůj osud

SPEREMUS, QUAE VOLUMUS, SED QUAE ACCIDERIT, FERAMUS
Doufejme v to, co si přejeme, ale snášejme, co nastane

SPIRITUS PROMPTUS EST, CARO AUTEM INFIRMA
Duch je připraven, ale tělo je slabé

STULTUM EST TIMERE, QUOD VITARI NON POTEST
Je hloupé se bát toho, čemu se nelze vyhnout

SUA SPONTE ( SPONTE SUA )
Z vlastní vůle, dobrovolně

SUBLATA CAUSA TOLLITUR EFFECTUS
Když se odstranila příčina, odstraní se i následek

SURGIT PERMULTA SEGES DE SEMINE PAUCO
Z malého semínka mnohdy ti bohatě osení vzklíčí

SURSUM CORDA
Vzhůru srdce

SUUM CUIQUE
Každému, co mu patří, co jeho jestTACENT, SATIS LAUDANT
Mlčí, to je dostatečné chvála

TACERE NUMQUAM, SAEPE PAENITUIT LOQUI
Mlčení nevadí nikdy, žes mluvil, lituješ často

TENE, QUOD BENE
Drž se toho, co je správné

TERRA INCOGNITA
Neznámá ( nepoznaná ) země

TIBI ET IGNI
Tobě a ohni

TRAHIT SUA QUEMQUE VOLUPTAS
Každý je ve vleku svých požitků.

TRISTIS ERIS,SI SOLUS ERIS
Bude ti teskno, budeš-li sám

TU QUAMCUMQUE DEUS TIBI FORTUNAVERIT HORAM # GRATA SUME MANU, NEC DULCIA DIFFER IN ANNUM
Každičkou hodinu, kterou ti božstvo dopřeje, přijmi # vděčnou vždy rukou a slasti si neodkládej na rok příští

TUTUS EXIGUO DORMIT IN STRAMINE PAUPER
Chudák spí bezpečný na troše slámyUT SEMENTEM FECERIS, ITA METES
Jak zaséváš, tak sklidíšVADE AD FORMICAM, O PIGER, ET CONSIDERA VIAS EIUS ET DISCE SAPIENTIAM
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš

VADE IN PACE
Jdi v míru, v pokoji

VADE MECUM
Pojď se mnou

VALE; VALE ET ME AMA; VALET ET MEMOR SIS MEI
Buď zdráv; buď zdráv a měj mě rád, buď zdráv a pamatuj na mne

VALERE MALO QUAM DIVES ESSE
Raději chci být zdravý než bohatý

VENI, CREATOR SPIRITUS
Přijď, duchu Stvořiteli

VENIENTI OCCURRITE MORBO
Čelte nemoci hned, když přichází

VENI, SANCTUS SPIRITUS
Přijď, Svatý Duchu

VERITAS VINCIT
Pravda vítězí

VERITAS OMNIA VINCIT
Pravda vše přemáhá.

VITA BREVIS, ARS LONGA
Život je krátký, umění dlouhé.

VIA CRUCIS, VIA LUCIS
Cesta kříže – cesta světla

VICIT SUPEROS AMOR
Láska přemáhá i bohy

VIGILANDUM EST SEMPER : MULTAE INSIDIAE SUNT BONIS
Vždy je třeba být bdělý : dobrým lidem hrozí mnoho nástrah

VINCULA DA LINGUAE, VEL TIBI VINCLA DABIT
Jazyku pouta dej, nebo ti pouta dá sám

VINUM BONUM LAETIFICAT COR HOMINIS
Dobré víno rozveseluje srdce člověka

VIRTUS IN ASTRA TENDIT, IN MORTEM TIMOR
Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti

VIS MAIOR
Vyšší moc

VIS NATURAE MEDICATRIX
Léčivá síla přírody

VITA CIRCULUS EST
Život je kruh

VITAM IMPENDERE VERO
Zasvětit život pravdě

VITAQUE MANCIPIO NULLI DATUR, OMNIBUS USU
Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý

VIVA VOX ADFICIT MULTO MAGIS
Živý hlas působí mnohem více

VIVE MEMOR LETI, FUGIT HORA
Žij pamětliv smrti, čas utíká

VIVERE MILITARE EST
Žít znamená bojovat

VIVERE NATURAE CONVENIENTER OPORTET
Je třeba žír ve shodě s přírodou

VIVE VALEQUE
Žij a buď zdráv

VIVITE FORTES # FORTIAQUE ADVERSIS OPPONITE PECTORA REBUS
Žijte statečně i statečně nastavte hruď, i když vás neštěstí potká

VOX CLAMANTIS IN DESERTO
Hlas volajícího na poušti

VULNERA VERBORUM PLUS LAEDUNT QUAM GLADIORUM
Rány, jež působí slova, víc bolí než bodnutí meče

VULTUS EST INDEX ANIMI
Obličej je obraz duše